BẢNG GIÁ CẬP NHẬT PHẦN MỀM KẾ TOÁN KTM

TỪ PHIÊN BẢN 14.X LÊN PHIÊN BẢN 16.85

 

 

Các chức năng được cập nhật

-         Cập nhật khai thuế GTGT theo thông tư 156/2013-BCT, bổ sung thêm cột Mẫu hóa đơn.

-         Cập  nhật chức năng tính và ghi sổ khấu trừ thuế GTGT tự động khi kê khai và đối chiếu chéo với HTKK.

-         Cập nhật chức năng tính giá thành theo định mức.

-         Cập nhật nhiều chức năng tính giá thành và sổ sách giá thành.

-         Cập nhật chức năng kiểm tra chi tiết các chỉ tiêu khi lên Bảng cân đối kế toán.

-         Cập nhật chức năng bán hàng và quy đổi đơn vị tính hàng hóa, vật tư nhập kho.

-         Cập nhật chức năng dăn ḍng, dăn cột tự động khi cập nhật hóa đơn chứng từ.

-         Cập nhật các chức năng về khai báo tài khoản chi tiết, số dư và các đặc tính của tài khoản.

-         Cập nhật sổ đối chiếu công nợ theo hóa đơn.

-         Cập nhật số chi tiết công nợ ngoại tệ đối với các đơn vị xuất nhập khẩu.

-         Cập nhật nhiều chức năng và sổ sách kế toán khác…

 

 

Giá phí cập nhật (VNĐ)

 

TT

Nội dung

Số lượng

Giá cập nhật

Ghi chú

1

Cập nhật cho kế toán 1 đơn vị trên một máy tính chủ

01 đơn vị

1.000.000

Cập nhật cho một đơn vị

2

Cập nhật cho Người làm kế toán từ 2 đơn vị trở lên trên một máy tính

Nhiều đơn vị

500.000

/Đơn vị

 

3

Phí đăng kư sử dụng mới phiên bản 16.85

01 đơn vị

5.000.000

/1ĐVị

Mua nhiều có giảm giá

4

Phí đăng kư sử dụng cho từ máy thứ 2 trở đi Người sử dụng đă đă đăng kư ở mục 3

 

500.000

trên mỗi máy tính

 

 

Trở về trang chủ